BeKhLi1970

From DispersiveWiki

V. A. Belinski, I. M. Kalathnikov, and E. M. Lifshitz. Oscillatory Approach to a Singular Point in the Relativistic Cosmology. Adv. Phys, 19 (1970), 525. MathSciNet, arXiv.