Klein-Gordon-Zakharov system

From DispersiveWiki


The Klein-Gordon-Zakharov system is the system of equations